قوانین داوری فوتبال حسین زنده دلی

تغییرات و اصلاحات قوانین بازی فوتبال ۲۰۱۱/۲۰۱۲

 

به اعضای فیفا

دوره۱۲۶۲

زوریخ،۲۲/۲/۱۳۹۰

اصلاحات قوانین بازی ۲۰۱۱/۲۰۱۲

یکصدو بیست و پنجمین جلسه عمومی برد بین اللمل فوتبال ۵مارس۲۰۱۱در شهر ولز برگزار شد.که در این جلسه اصطلاحات قوانین بازی بررسی و دستور العملهای گوناگونی که در زیر آمده است مصوب گردید.

اصطلاحات قوانین بازی و تصمیمات برد بین اللمل

۱-    قانون۱-زمین بازی(پیشنهاد فیفا)

الف)مفاد قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-علائم زمین بازی

متن سابق متن جدید
فقط خطوط مذکور در قانون یک در زمین بازی علامت گذاری می شوند. فقط خطوط مذکور در قانون یک در زمین بازی علامت گذاری می شوند. 

در محلهایی که سطوح مصنوعی استفاده می شود،خطوط دیگر  در صورتی که با رنگ متفاوت نسبت به خط کشی زمین فوتبال بوضوح قابل تشخیص باشند مجاز به استفاده هستند.

ب)دروازه ها

متن سابق متن جدید
  موقعیت قرارگیری پایه های دروازه نسبت به خط دروزاه باید مطابق تصاویر باشد.

 

اگر تیرهای عمودی مربع شکل باشند(عکس۱)اضلاع آن باید موازی یا عمود بر خط دروازه باشد.اضلاع افقی نیز باشد موازی یا عمود بر سطح زمین باشد.

عکس۱

اگر تیرکهای عمودی بیضی شکل باشند(عکس۲)،قطر بزرگ آن باید عمود بر خط دروازه باشد.قط بزرگ تیرک افقی نیز باید موازی بر سطح زمین باشد.

 

عکس۲

اگر تیرکهای عمودی مستطیل شکل باشند(عکس ۳)ضلع بزرگتر آن باید عمود بر خط دروازه باشد.ضلع بزرگتر تیر افقی نیز باید عمود بر سطح زمین باشد.

 

عکس۳

۲٫قانون ۲-توپ

تعویض توپ معیوب

متن سابق متن جدید
اگر توپ در جریان مسابقه بترکد یا معیوب شود: 

*بازی متوقف می شود.

*سپس بازی با رها کردن توپ جایگزین از محلی که توپ اصلی معیوب شده بود،مجددا آغاز می گردد.اما اگر بازی درون منطقه دروازه متوقف شده باشد،داور توپ جایگزین را روز خط منطقه دروازه که با خط دروازه موازی است و در نزدیکترین نقطه به محلی که توپ اصلی هنگام توقف بازی در آنجا قرار داشت،رها می کند.

اگر توپ در جریان مسابقه بترکد یا معیوب شود: 

*بازی متوقف می شود.

*سپس بازی با رها کردن توپ جایگزین از محلی که توپ اصلی معیوب شده بود،مجددا آغاز می گردد.اما اگر بازی درون منطقه دروازه متوقف شده باشد،داور توپ جایگزین را روز خط منطقه دروازه که با خط دروازه موازی است و در نزدیکترین نقطه به محلی که توپ اصلی هنگام توقف بازی در آنجا قرار داشت،رها می کند.

اگر توپ در حین ضربه پنالتی یا هنگام ضربات از روی نقطه پنالتی به سمت جلو زده شود و قبل از اینکه به بازیکن یا تیرک دروازه برخورد کند بترکد و یا تغییر شکل دهد:

*ضربه پنالتی تجدید می شود.

۳٫قانون ۳-تعداد بازیکنان(پیشنهاد فیفا)

الف)اصطلاحات ساختاری

متن سابق متن جدید
قانون۳ 

*بازیکنان

*مسابقات رسمی

*سایر مسابقات

*تمامی مسابقات

*دستورالعمل تعویض

*تعویض دروازه بان

*تخلف و تنبیهات

*بازیکنان و جانشینهای اخراج شده

قانون۳ 

*تعداد بازیکنان

*تعداد بازیکنان تعویضی

-مسابقات رسمی

-سایر مسابقات

*دستور العمل تعویش

*تعویش دروازه بان

*تخلفات و تنبیهات

*بازیکنان و جانشین های اخراج شده

ب)اضافه به متن فعلی از تفسیر قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-افراد اضافی در زمین بازی

متن سابق متن جدید
افراد اضافی در زمین بازی 

عوامل خارجی

یا هر شخصی اعم از بازیکن،ذخیره یا مقام رسمی تیم که به نام او در لیست اشاره نشده است،همانند بازیکن اخراج شده به عنوان عامل خارجی برخورد می شود.

در صورت ورود مقام رسمی تیم به زمین بازی….

افراد اضافی در زمین بازی 

عوامل خارجی

یا هر شخصی اعم از بازیکن،ذخیره یا مقام رسمی تیم که به نام او در لیست اشاره نشده است،همانند بازیکن اخراج شده به عنوان عامل خارجی برخورد می شود.

مقامات رسمی تیمها

مربی و دیگر مسئولین که اسم آنها در لیست وجود دارد(بااستثناء بازیکنان و تعویضها)بعنوان مقامات رسمی محسوب می شوند.در صورت ورود مقام رسمی تیم به زمین بازی…..

۴٫قانون۴-تجهیزات بازیکنان(پیشنهاد فدراسیون ولز)

تجهیزات اصلی

متن سابق متن جدید
شورت-زیر شورتی های مورد استفاده باید هم رنگ با رنگ اصلی شورت باشند. شورت –زیر شورتی ها و شورتهای استرچ مورد استفاده باید هم رنگ با رنگ اصلی شورت باشند.

۵٫قانون۵داور(پیشنهاد فیفا)

تفسیر قوانی بازی و رهنمودهایی برای داوران-اختیارات و وظایف

متن سابق متن جدید
  اگر یک توپ اضافی،اشیاء دیگر و یا حیوانی در جریان مسابقه وارد زمین بازی شود،داور باید فقط در صورت مداخله آن بازی را متوقف کند.بازی با دراپ بال از مکان توپ بازی در هنگام توقف شروع شود.مگر اینکه بازی داخل محوطه دروازه متوقف شده باشد،که در این صورت داور توپ را روی خط منطقه دروازه که خط دروازه موازی است و از نزدیکترین نقطه به موقعیت توپ در هنگام توقف بازی،رها میکند. 

اگر توپ اضافی ،اشیاء دیگر و یا حیوانی در جریان مسابقه و بدون مداخله در آن وارد زمین بازی شود،داور باید در اولین فرصت ممکن آن را دور کند.

دلیل:در متن فعلی قوانین واضح نیست وقتی یک شیع خارجی ویا بدون دخالت در بازی وارد می شود،داور چه تصمیمی اتخاذ کند.

وقتی این اصلاحیه صورت پذیرفت،پاراگراف زیر حذف می گردد.

قانون۲-توپ

تفسیر قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-توپ اضافه در زمین بازی

متن سابق متن جدید
اگر یک توپ اضافی در جریان مسابقه وارد زمین بازی شد،داور باید فقط در صورت مداخله آن بازی را متوقف کند.بازی باید با دراپ بال از مکان توپ بازی در هنگام توقف شروع شود مگر اینکه بازی داخل محوطه دروازه متوقف شده باشد،که در این صورت داور توپ را روی خط منطقه دروازه که با خط دروازه موازی است و از نزدیک ترین نقطه به موقعیت توپ در هنگام توقف بازی،رها می کند. 

اگر یک توپ اضافی در جریان مسابقه و بدون مداخله در آن وارد زمین بازی شود،داور باید در اولین فرصت ممکن آن را دور کند.

 

۶٫قانون۸-شروع و شروع مجدد بازی(پیشنهاد فیفا)

الف)اصلاحیه ساختاری

متن سابق متن جدید
قانون۸ 

*مقدمات

*ضربه شروع

*روش اجرا

*دراپ بال

*روش اجرا

*تخلفات و تنبیهات

قانون۸ 

*تعریف ضربه شروع

*روش اجرا

-قبل از ضربه شروع در شوع بازی با وقت اضافه

-ضربه شروع

*تخلفات و تنبیهات

*تعریف دراپ بال

*روش اجرا

*تخلفات و تنبیهات

ب)اضافه به متن فعلی

متن سابق متن جدید
دراپ بال 

هرگاه داور،مسابقه ای که در جریان است را بدلیل ذکر نشده در قوانین،موقتا متوقف نماید آن را با دراپ بال آغاز خواهد کرد.

تعریف دراپ بال 

داپ بال روشی برای شروع مجدد بازی می باشد هرگاه مسابقه ای که در جریان است توسط داور به دلیل ذکر نشده در قوانین،موقتا متوقف شود.

تصمیمات دیگر برد بین المللی

۱٫کمک داوران اضافه

الف)حالت آزمایشی

پیشنهاد انتقال کمک داور اضافه از سمت چپ به راست و امکان حرکت داور به شکل سابق،مشروط به اینکه هر تغییر مشابه به این تا شروع فصل جدید انجام نشود،باید مورد تصویب قرار گیرد.حالت آزمایشی تا نتیجه گیری طرح مجاز به ادامه می باشد،تا وقتی که برد بین الملی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

ب)بر بین المللی متفق القول موافق با اعطای مجوز یوفا برای استفاده از کمک داوران اضافه در تورنمنت یورو۲۰۱۲ می باشد.

۲٫تکنولوژی خط دروازه

برد بین المللی موافق با ادامه پروژه تکنولوژی خط دروزاه می باشد.تصمیم نهایی درباره تکنولوژی خط دروزاه در طول جلسه وِیژه برد بین المللی به دنبال گردهمایی نتایج یوفا و یورو۲۰۱۲اتخاذ خواهد شد.

۳٫قانون ۴-تجهیزات بازیکنان

الف)تجهیزات دیگر:استفاده رادیویی

برد بین المللی موافق با ارجاء این بخش برای رسیدگی در وظایف در سال ۲۰۱۴می باشد.

ب)تجهیزات دیگر:پوشیدن سربند

برد بین المللی مصمم شد که مواردی مانند سربند و چیزهایی شبیه به آن مناسب تعریف تجهیزات دیگر در قانون ۴ نمی باشند.بنا بر این غیر مجاز می باشند.

۴٫قانون۱۲-خطخاها و رفتارهای ناشایست

اخزاج متخلفین

برد بین المللی موافق با ارجاءاین بخش برای رسیدگی در وظایف فیفا در سال۲۰۱۴ می باشد.

۵٫اسپری محو کننده

برد بین المللی بصورت آزمایشی استفاده از اسپری محو کننده در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را تصویب کرد.

اجرا

تصمیمات امسال جلسات عمومی سالیانه برد بین المللی پیور تغییرات قوانین بازی از ابتدای جولای ۲۰۱۱(۱۰/۴/۱۳۹۰)برای کنفدراسیونها و فدراسیون های عضو الزامی می باشد.اما کنفدراسیونها و فدراسیون های عضوی که فصل جاری انها تا اول جولای تمام نشده است احتمال دارد معرفی تغییرات اتخاذه شده قوانین بازی در مسابقات خود تا شروع فصل جدیدشان به تاخیر بیافتد.


:: سال ۱۳۹۰، سال اتحاد جامعه داوری ::

:: سال ۱۳۹۰، سال اتحاد جامعه داوری ::

پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید، زمان همیشه از آن شما نیست . . .

ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال جدید به همه ی شما دوستان گرامی، بهترین ها را برای تک تک شما همراهان سایت داوران فوتبال ایران در سال جدید از خداوند منان خواستاریم . . .


124 جلسه برد بین المللی درتاریخ 2010/2011

یکصد وبیست و چهارمین (١٢۴) مجمع عمومی سالیانه برد بین المللی فوتبال ۶ ام مارچ ٢٠١٠ در شهر زوریخ برگزار شد.

- اصلاحات قوانین بازی و تصمیمات جدید برد بین المللی :

قانون یک زمین بازی

 

متن قبلی

متن جدید

تیرهای عمودی و افقی باید از جنس چوب ، فلز یا سایر مواد مورد تأیید باشندو شکل تیرهای می تواند مربع، مستطیل، گرد یا بیضی باشند. تیرها نباید برای بازیکنان خطرناک باشند.

تیرهای عمودی و افقی باید از جنس چوب ، فلز یا سایر مواد مورد تأیید باشند. شکل تیرها باید مربع ، مستطیل ، گرد یا بیضی باشند. تیرها نباید برای بازیکنان خطرناک باشند.

دلیل : به منظور نشان دادن اینکه تیر دروازه ها به اشکال دیگر مجاز نمی باشند.

قانون پنج - داور

 

متن قبلی

متن جدید

- تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازی به منظور اجازه انتقال بازیکن آسیب دیده به خارج از زمین بازی برای معالجه.

- درخواست یا پافشاری جهت انتقال بازیکن آسیب دیده به خارج از زمین بازی برای معالجه

- تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازی به منظور اجازه انتقال بازیکن آسیب دیده به خارج از زمین بازی برای معالجه.

- درخواست یا پافشاری جهت انتقال بازیکن آسیب دیده به خارج از زمین بازی برای معالجه.

- برخورد دو بازیکن هم تیمی به همدیگر که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

دلیل : اگر بازیکنانی از یک تیم به همدیگر برخورد می کردند و نیاز به درمان در خارج از زمین بازی داشتند، از لحاظ تعداد بازیکنان دچار ضرر می شدند که این جوانمردانه به نظر نمی رسید.

قانون پنج داور

حاملان برانکارد تنها با علامت داور می توانند به همراه برانکارد وارد زمین بازی شوند.

دلیل : حاملان برانکارد به اجبار برای هر آسیب دیدگی موقعی که دکتر درخواست می شد، مکرراً بخاطر قطع غیرلازم بازی به داخل زمین بازی وارد می شدند.

قانون چهارده ضربه پنالتی

فریب دادن در حرکت (دویدن) جهت زدن ضربه پنالتی به منظور اشتباه انداختن حریف به عنوان بخشی از فوتبال مجاز می باشد، با این وجود فریب در زدن توپ وقتی حرکت بازیکن تمام شد شامل نقض قانون چهارده شده و بازیکن باید به خاطر انجام یک رفتار غیر ورزشی جریمه گردد.

دلیل : با افزایش تمایل بازیکنان به فریب دادن در هنگام زدن ضربه پنالتی برای گول زدن دروازه بان ، لازم است روشن شود کدام حرکت مجاز و کدام حرکت را داور باید به عنوان نقض قانون محسوب کند.

داور چهارم و کمک داور ذخیره

او براساس قوانین در کنترل بازی به داور کمک می کند.

دلیل :  ملاحظه شد که بهتر است آزادی عمل داور چهارم برای کمک به داور توسعه یابد، که به او اجازه داده شود برای ارائه پشتیبانی و توصیه خود نه تنها در مکان های محدودی که بلکه در قوانین بازی ذکر شده است.

تصمیمات دیگر برد بین المللی

قانون یک زمین بازی

شرح قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران لوگوها و علائم

برد بین المللی تصریح کرد، استفاده از لوگوهای نمایشگر و یا علائم حقیقی یا مجازی از فیفا، کنفدراسیونها، سازمان های عضو لیگ ها ، باشگاه ها و افراد دیگری بر روی بازی ، تور دروازه ها و محل احاطه شده توسط آنها، میله پرچم و پرچم شان در طول انجام مسابقه ممنوع می باشد.

و بر این حقیقت که اینگونه لوگوها نباید بر روی پرچم های کرنر حک شوند تأکید ویژه ای شد.

تکنولوژی خط دروازه

استفاده از تکنولوژی خط دروازه و در واقع از تکنولوژی به طور کلی در بازی با تصمیم اکثریت رد شد.

زبان معتبر برای قوانین بازی

تأیید گردید در مواردی که بین ترجمه های قوانین بازی تمایزی پیش آمد، متن انگلیسی معتبر می باشد.

دستورالعمل های اضافه شده به عوامل اجرائی مسابقه

اشاره شده بود که سازمانهای ویژه و کنفدراسیون ها می توانند به صورت یکجانبه دستورالعمل ها و توصیه های خود به داوران را که مربوط به اجرای قانون بازی می باشد در کشور خود صادر کنند، که این باعث افزایش احتمال تفاسیر مختلف در اقسا نقاط جهان می شود. خرسندیم که تصریح کنیم به منظور اطمینان از استفاده یکنواخت در تمام نقاط دنیا، تنها برد بین الملل (یا فیفا از طرف آن) است که اختیار صدور چنین دستورالعمل های اضافه شده مربوط به قوانین بازی را دارد.


اصلاحات قوانین بازی – 2009

1- قانون 1 - زمین بازی سطح زمین

متن فعلی

متن جدید

مسابقات ممکن است بر روی سطوح طبیعی یا مصنوعی مطابق مقررات مسابقات برگزار شوند.

رنگ سطوح مصنوعی باید سبز باشد.

جاهایی که از سطوح مصنوعی چه برای مسابقات بین تیم های ملی فدراسیون های عضو فیفا و چه در مسابقات رسمی بین المللی باشگاهی، سطح مورد استفاده باید مطابق شرایط «مفاهیم کیفی فیفا برای چمن مصنوعی» یا مطابق «استانداردهای بین المللی چمن مصنوعی» باشد مگر آنکه استثنائات ویژه ای ازسوی فیفا اعمال گردد.

مسابقات ممکن است بر روی سطوح طبیعی یا مصنوعی مطابق مقررات مسابقات برگزار شوند.

رنگ سطوح مصنوعی باید سبز باشد.

جاهایی که از سطوح مصنوعی چه برای مسابقات بین تیم های ملی فدراسیون های عضو فیفا و چه در مسابقات رسمی بین المللی باشگاهی، سطح مورد استفاده باید مطابق شرایط « مفاهیم کیفی فیفا برای چمن فوتبال » یا مطابق «استانداردهای بین المللی چمن مصنوعی» باشد مگر آنکه استثنائات ویژه ای ازسوی فیفا اعمال گردد.


2-قانون 11- آفسایدتفسیر قوانین بازی ورهنمودهایی برای داوران

متن فعلی

متن جدید

- هنگامی که تخلف آفساید اتفاق       می افتد داور یک ضربه آزاد غیرمستقیم اعلام می کند تا از محل استقرار بازیکن خاطی در لحظه ای که توپ برای آخرین بار توسط بازیکن هم تیمی به او پاس داده شد زده شود.

-اگر بازیکن مدافع به پشت خط دروازه خودی می رود تا بازیکن حریف را در موقعیت آفساید قرار دهد داور بایداجازه دهد تا بازی ادامه یابد و هنگامی که توپ پس از آن از جریان بازی خارج شد به بازیکن مدافع به خاطر ترک عمدی زمین بازی بدون اجازه داور اخطار دهد.


- هنگامی که تخلف آفساید اتفاق       می افتد داور یک ضربه آزاد غیرمستقیم اعلام می کند تا از محل استقرار بازیکن خاطی در لحظه ای که توپ برای آخرین بار توسط بازیکن هم تیمی به او پاس داده شد زده شود.

- هربازیکن مدافعی که به هردلیل زمین بازی را بدون اجازه داورترک کند بایستی اینگونه تصور شود که او بر روی خط دروازه خودی یا خط طولی ایستاده تا بازیکن حریف را در آفساید قرار دهد

اگر بازیکن عمدا زمین بازی را ترک کرده باشد بایستی هنگامی که توپ از بازی خارج شد به او اخطار داده شود3- شیوه تعیین برنده یک مسلبقه یا برنده بازی های رفت وبرگشت

ضربات از روی نقطه پنالتی

متن فعلی

متن جدید

اگر در پایان یک مسابقه و قبل از شروع ضربات از روی نقطه پنالتی یک تیم تعداد بازیکنان بیشتری نسبت به تیم حریف داشته باشد باید تعداد بازکنان خود را کاهش دهد تا با تعداد بازیکنان تیم حریف برابرشود وکاپیتان تیم باید نام و شماره بازیکن خارج شده را به داور اطلاع دهد.


اگر در پایان یک مسابقه و قبل از شروع ضربات از روی نقطه پنالتی یک تیم تعداد بازیکنان بیشتری نسبت به تیم حریف داشته باشد باید تعداد بازکنان خود را کاهش دهد تا با تعداد بازیکنان تیم حریف برابرشود وکاپیتان تیم باید نام و شماره بازیکن خارج شده را به داور اطلاع دهد. هر بازیکنی که به این طریق خارج شود نمی تواند در انجام ضربات از روی نقطه پنالتی شرکت داشته باشد.


4- محوطه فنی

متن فعلی

متن جدید

تنها یک شخص در هرزمان مجاز به انتقال دستورات تاکتیکی از محوطه فنی       می باشد و باید پس از دادن این دستورات به سر جای خود برگردد.


مربی و سایر مسئولین باید در داخل محدوده محوطه فنی باقی بمانند مگر در شرایط خاص مثل ورود فیزیوتراپیست یا پزشک به داخل زمین با اجازه داور برای ارزیابی بازیکن مصدوم.

مربی و سایر حاضرین در محوطه فنی باید رفتار مسئولانه ای داشته باشند.


تنها یک شخص در هرزمان مجاز به انتقال دستورات تاکتیکی از محوطه فنی        می باشد.


مربی و سایر مسئولین باید در داخل محدوده محوطه فنی باقی بمانند مگر در شرایط خاص مثل ورود فیزیوتراپیست یا پزشک به داخل زمین با اجازه داور برای ارزیابی بازیکن مصدوم.

مربی و سایر حاضرین در محوطه فنی باید رفتار مسئولانه ای داشته باشند.تذکراتی به داوران

به داوران یادآوری می گردد قاون 5 بیان می دارد که اگر به عقیده داور بازیکنی به شدت مصدوم باشد باید بازی را متوقف کند.

اجرای تغییرات

تصمیمات امسال نشست عادی سالانه برد در رابطه با تغییرات قوانین بازی از اول جولای 2009 برای کنفدراسیون ها و فدراسیون های عضو فیفا لازم الاجرا می باشد. کنفدراسیون ها و فدراسیون های عضو فیفا که فصل جاری مسابقات آنها تا اول جولای تمام نشود می توانند تا شروع فصل بعدی رقابت ها اجرای تغییرات اعمال شده در قوانین بازی را به تعویق بیاندازند.

بابا تشکر از امیر مبشر همکاری گرامی  احترام – لروم والک دبیر کل فیفا

رونوشت:

-کمیته اجرایی فیفا

-کمیته داوران فیفا

-کنفدراسیون ها


مکث هنگام پنالتی ممنوع!!!

تصمیم جدید فیفا: "مکث" هنگام زدن ضربه پنالتی ممنوع شد
کمیته داوران فیفا در تصمیمی جدید مکث کردن در زدن ضربات پنالتی را ممنوع کرد.

به گزارش ایسنا، فیفا اعلام کرد: بازیکنان هنگام زدن ضربه پنالتی حق ندارند مکث کنند و در صورت انجام این کار با کارت زرد داور روبرو خواهند شد.

فیفا با غیر ورزشی دانستن این حرکت تاکید کرد، در صورتی که بازیکنی با مکث به توپ ضربه بزند و توپ وارد دروازه شود، ضربه پنالتی تکرار و بازیکن خاطی کارت زرد دریافت خواهد کرد.

جروم والکه دبیر کل فیفا بعد از نشست با سپ پلاتر اعلام کرد این قانون فصل آینده در تمام لیگ ها اجرا خواهد شد.

والکه در ادامه افزود: در چند سال اخیر بازیکنان زیادی به این شیوه پنالتی می زدند. این حرکت یک رفتار غیر ورزشی است زیرا باعث فریب دروازه بان می شود.

در توضیح این قانون آمده است: بازیکن در هنگام حرکت به سمت توپ می تواند مکث کند تا دروازه بان جهت ضربه را تشخیص ندهد. اما بعد از حرکت به سمت دروازه نمی تواند قبل از زدن توپ مکث کند.

داور چهارم که وظیفه نظارت بر تعویض ها را برعهده دارد باید در این مورد به داور بازی گزارش دهد.

جروم والکه با اعلام این خبر گفت: به این ترتیب نقش داور چهارم در زمین پررنگ تر خواهد شد. اما از اختیارات داور بازی به هیچ وجه کم نمی شود.

IFAB از ادامه طرح آزمایشی استفاده از ۴ کمک داور در رقابت های اروپایی خبر داد، براساس این یوفا می تواند دو سال دیگر این طرح را به صورت آزمایشی انجام دهد.

سپ بلاتر در این جلسه همچنان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند قرار گرفتن دوربین روی خط دروازه یا بازبینی فیلم بازی مخالفت کرد.

رقابت های لیگ اروپا در فصل جاری با حضور دو داور در پشت دروازه ها برگزار شد.

طبق گزارش یوفا به IFAB استفاده از دو داور در پشت دروازه مثبت ارزیابی شده است.

یوفا در گزارش به فیفا اعلام کرده بود: با وجود این که در برخی بازی ها مشکلاتی به وجود آمد اما از اشتباهات داوری، مخصوصا در تصمیمات مربوط به صحنه های مشکوک در محوطه جریمه تا حد زیادی کاسته شده است.

والکه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اتحادیه فوتبال انگلیس و یا هر کشوری که بخواهد از ۴ داور استفاده کند باید در تمام بازی ها این طرح را آزمایش کند و استفاده از ۴ داور در تعداد معدودی از بازی های خاص ممنوع است. کشورهایی که تمایل دارند از ۴ داور استفاده کنند باید تا پایان ماه جولای تصمیم خود را به IFAB اعلام کنند.


قانون هفده فوتبال نگارش سال 2002 ضربه کرنر

قانون هفدهم:

ضربه کرنر

ضربه کرنر روشی برای آغاز مجدد بازی می باشد.

از ضربه کرنر بر روی دروازه حریف گل محسوب می گردد.

زمانی ضربه کرنر اعلام می گردد :

١-    تمام توپ ،توسط بازیکن مدافع از روی خط در وازه (خط عرضی زمین )از روی زمین یا هوا به بیرون از زمین رفته باشد .

٢-    گلی که طبق قانون ١٠ محسوب نمی گردد.

چگونگی اجرا:

١-    توپ در داخل محل کرنر که نزدیک پرچم گوشه زمین قرار داده می شود.

٢-    میله پرجم نباید حرکت داده شود .

٣-    بازیکنان تیم مقابل می بایستی حداقل ٩/١۵متر از توپ فاصله داشته باشد تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.

۴-    توپ می بایستی توسط بازیکنی از تیم مهاجم زده شود.

۵-    توپ زمانی در بازی است که به ان ضربه زده شود .حرکت کرده باشد.

۶-    زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد.

تخلفات/تنبیهات:

اجرا ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان:

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت ، زننده ضربه توپ را برای بار دوم و قبل از تماس با بازیکن دیگر (بجز با دستهایش )لمس نماید :

یک ضربه ازاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت بازیکن زننده ضربه قبل از تماس با بازیکن دیگر عمدا توپ را با دستهایش لمس  نماید:

١-    یک ضربه آزاد مستقسم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

٢-    چنانچه خطا در داخل محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

اجرا ضربه کرنر توسط دروازه بان:

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت دروازه بان برای بار دوم توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (جز با دستهایش )لمس نماید :

یک ضربه ازاد غیر مستقیم  به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت دروازه بان برای بار دوم توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمدا با دستهایش لمس نماید :

١-    چنانچه خطا در خارج از محوطه جریمه باشد یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

٢-    اگر محل وقوع خطا داخل محوطه جریمه باشد یک ضربه ازاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

برای هرگونه نقض دیگر قانون :

ضربه کرنر تکرار می گردد.

 با تشکر از آقایان( محمد علی خ خسروی ومهدی خ خسروی)

 

 


قانون شانزده فوتبال نگارش سال 2002 ضربه دروازه

قانون شانز دهم:

ضربه دروازه

ضربه دروازه روشی برای شروع مجدد بازی می باشد .

از ضربه دروازه که مستقیمابه دروازه تیم مقابل زده شود گل محسوب می گردد.

ضربه دروازه زمانی اعلام می گردد:

١-    تمام توپ آخرین بار توسط بازیکن مهاجم لمس شده باشد و از روی خط عرضی(خط دروازه)از رو ی زمین یا هوا به بیرون از زمین رفته باشد.

٢-    گلی که طبق قانون ١٠ محسوب نگردد.

 

چگونگی اجرا:

١-    توپ از هر نقطه در داخل محوطه دروازه ،به وسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود .

٢-    بازیکنان تیم مقابل می بایستی خارج از محوطه جریمه قرار گیرند تا توپ در بازی قرار گیرد.

٣-    زننده ضربه دروازه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد .

۴-    وقتی که ضربه زده شد و توپ مستقیما از محوطه جریمه خارج شد در بازی خواهد بود.

 

تخلفات/تنبیهات

اگر ضربه دروازه زده شده مستقیما توپ از محوطه جریمه خارج نشود :

ضربه تکرار می گردد.

اجرا ضربه دروازه توسط بازیکنی به جز دروازه بان:

١-    اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت ،زننده ضربه برای بار دوم (بجز با دستهایش)توپ را لمس نماید یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

٢-    اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت زننده ضربه توپ را عمدا با دستهایش لمس نماید :

یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می شود و رد صورتی که محل وقوع خطا محوطه جریمه باشد :

یک ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل اعلام میگردد.

اجرا ضربه دروازه توسط دروازه بان:

١-   اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت ، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (جز با دستهایش)برای بار دوم لمس نماید:

یک ضربه ازاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

٢- اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت ،دروازه بان برای بار دوم عمدا توپ را دستهایش لمس نماید:

چنانچه خارج از محوطه جریمه باشد یک ضربه آزاد مستقیم و اگر داخل محوطه جریمه باشد یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

برای هرگونه نقض دیگر قانون:

ضربه دروازه  تکرار می گردد  .

 


قانون پانزده فوتبال نگارش سال 2002 پرتاب اوت

قانون پانزدهم:

پرتاب اوت

پرتاب توپ اوت روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می گردد.

از پرتاب مستقیم اوت گل محسوب نمی گردد.

زمانی پرتاب توپ اوت اعلام می گردد :

١-    وقتی که تمام توپ از  روی خط  طولی ،از روی زمین یا هوا عبور کند.

٢-    از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده،پرتاب اوت انجام می شود.

٣-    پرتاب توپ اوت توسط بازیکن تیم مقابل بازیکنی که آخرین بار توپ را لمس کرده انجام می گردد.

 

چگونکی اجرا:

در لحظه پرتاب توپ اوت ، بازیکن باید :

١-    بدن و صورتش به طرف زمین بازی باشد.

٢-    قسمتی از هر دو پای او روی خط طولی و یا خارج از خط طولی باشد.

٣-    از هر دو دست برای پرتاب اوت استفاده نماید.

۴-    توپ از پشت و بالای سر ،پرتاب می گردد.

۵-    بازیکن پرتاب کننده توپ اوت برای بار دوم نمی تواند لمس نماید مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد.

۶-    توپ وقتی که وارد زمین شد در بازی خواهد شد.

 

تخلفات/تنبیهات

پرتاب توپ اوت به وسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان :

١-    اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت،پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگری ، برای بار دوم (جز با دستهایش)لمس کند:

یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

٢-    اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت ، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکنان دیگر عمدا با دست لمس نماید :

یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گرددو در صورتی که خطا در محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی اعلام می گردد.

 

پرتاب توپ اوت توسط دروازه بان:

اگر بعد از پرتاب توپ اوت ، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم لمس نماید :

١-    اگر توپ را بجز با دستهایش لمس نماید یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می گردد

٢-    اگر توپ را با دستهایش و در خارج از محوطه جریمه لمس نماید یک ضربه آزاد مستقیم  از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

٣-    اگر توپ را با دستهایش و در داخل محوطه جریمه لمس نماید یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام  می گردد.

اگر بازیکن مقابل پرتاب کننده اوت رفتار غیر معقولی به منظور گیج نمودن پرتاب کننده داشته باشد به دلیل رفتار غیر ورزشی اخطار می گیرد.

برای هرگونه نقض دیگر قانون :پرتاب اوت به وسیله بازیکنی از تیم مقابل انجام خواهد شد.

 


قانون چهارده فوتبال نگارش سال 2002 ضربه پنالتی

قانون چهاردهم:

ضربه پنالتی:

وقتی که بازیکن یکی ده گانه که جریمه آن ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زما نیکه توپ در جریان باشدرا انجام دهد،یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می گردد.

از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می گردد.

اگر در پایان هر نیمه ویا  پایان وقت اضافی ،پنالتی روی دهد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود .

وضعیت توپ و بازیکنان:

توپ:

توپ می بایستی ثابت روی نقطه پنالتی قرار گیرد .

بازیکن زننده پنالتی:

باید بطور مشخص معرفی گردد.

دروازه بان تیم مدافع:

روی خط دروازه روبروی زننده ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار گیرد.تا ضربه پنالتی زده شود و به توپ ضربه زده شود.

موقعیت سایر بازیکنان به جز زننده ضربه:

١-    در داخل زمین بازی باشند.

٢-    خارج از محوطه جریمه باشد.

٣-    به فاصله ٩/١۵متر از نقطه پنالتی باشند.

داور:

تا زمانی که بازیکنان وضعیتی برابر قانون نداشته باشند ،داور برای زدن ضربه پنالتی علامت نمی دهد .تصمیم گیری زمانی که ضربه پنالتی به طور کامل اجرا شد.

چگونگی اجرا:

١-    بازیکن زننده ضربه پنالتی ، باید ضربه را به طرف جلو بزند.

٢-    او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگر تماس یابد.

٣-    وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد توپ در بازی خواهد بود.

۴-    وقتی که در زمان عادی یا پایان نیمه اول ودوم ،پنالتی روی دهد ،اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا دوباره زده شود.

گل محسوب خواهد شد :

اگر قبل از عبور توپ بین دو تیر عمودی و زیر تیر افقی توپ با تیرهای دروازه و یا دروازه بان

تماس پیدا کند.

تخلفات/تنبیهات:

چنانچه داور برای زدن ضربه پنالتی ،علامت بدهد ولی قبل از اینکه ضربه زده شود و توپ در بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر صورت می پذیرد:

بازیکن زننده ضربه قوانین بازی را نقض و یا یک بازیکن همدسته زننده ضربه پنالتی،قوانین بازی را نقض نماید و به داخل محوطه جریمه وارد شود و یا فاصله٩/١۵  متر را نقض کند:

١-    داور اجازه می دهد که پنالتی زده شود.

٢-    اگر ضربه پنالتی گل شد ،ضربه تکرار میشود.

٣-    اگر ضربه پنالتی گل نشد،ضربه تکرار نمیشودو بازی ادامه می یابد.

دروازه بان قوانین بازی را نقض نماید و یا، یک بازیکن همدسته دروازه بان وفاصله ٩/١۵متر را نقض کند:

١-    داور اجازه می دهد پنالتی زده شود .

٢-    اگر ضربه پنالتی گل شد ،گل محسوب می شود.

٣-    اگر ضربه پنالتی گل نشد ضربه تکرار می شود.

 

یکی از بازیکنان مدافع و یکی از بازیکنان مهاجم،قوانین بازی را نقض نماید :

ضربه پنالتی تکرار می شود.

 اگر بعد از اینکه ضربه پنالتی زده شد :

١-    زننده ضربه ،مجددا توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (بجز دستهایش)لمس کند:

یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل و از محلی که خطا صورت گرفته اعلام میگردد.

٢-    زننده ضربه،عمدا توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر با دستهایش لمس نماید:

یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می شود .

توپ در حین حرکت به جلو با شیئی خارجی تماس پیدا کند،ضربه تکرار می شود.

توپ توسط دروازه بان و یا با برخورد به تیرهای دروازه به داخل زمین برگشته و با شیئی خارجی تماس پیدا می کند:

١-    داور بازی را متوقف می کند.

٢-    بازی را مجددا با رها کردن توپ از محل تماس با شیئی خارجی ،شروع می نماید (دراپ بال)

 


قانون سیزده فوتبال نگارش سال 2002 خطاها و رفتار ناشایست

قانون سیزدهم:

ضربات آزاد:

انواع ضربات آزاد:

ضربه آزاد بر دو قسمت می باشد ١- مستقیم ٢- غیر مستقیم

برای هر کدام از ضربه های آزاد ،توپ می بایستی ثابت باشد و زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی نماید مگر اینکه بازیکن دیگری توپ را لمس نموده باشد.

ضربه آزاد مستقیم:

اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود گل محسوب می گردد.

اگر ضربه آزاد غیر مستقیم ،مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود،یک ضربه کرنر برای تیم حریف اعلام می شود.

اگر ضربه آزاد غیر مستقیم،مستقیما وارد دروازه حریف شود گل محسوب نمی شودبلکه ضربه دروازه محسوب می گردد.

 

ضربه آزاد غیر مستقیم:

برای متمایز نمودن ضربه آزاد غیر مستقیم،با بلند کردن دستش در بالای سر علامت می دهد و زمانی که ضربه زده شد و توپ با بازیکن دیگر تماس پیدا کرد و یا از زمین بازی خارج گردید دستش را پائین می آورد.

 

ورود توپ به دروازه:

اگر توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، بوسیله بازیکن دیگری لمس شود گل محسوب می گردد.

اگر ضربه آزاد غیر مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود،ضربه دروازه اعلام می گردد.

اگر ضربه آزاد غیر مستقیم ،مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود ،ضربه کرنر به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

وضعییت ضربه آزاد:

ضربه آزاد در داخل محوطه جریمه:

 

ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم برای تیم مدافع:

١-    کلیه بازیکنان مقابل می بایستی ٩/١۵متر از توپ فاصله بگیرند.

٢-    کلیه بازیکنان تیم مقابل میبایستی خارج از محوطه جریمه قرار گیرند تا توپ در بازی قرار گیرد.

٣-    توپ زمانی در بازی است که مستقیما بعد از ضربه از محوطه جریمه خارج گردد.

۴-    یک ضربه آزاد که در داخل  محوطه دروازه اعلام می گردد می توان از هر قسمت  از داخل محوطه دروازه آنرا زد.

 

ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مهاجم:

کلیه بازیکنان تیم مدافع باید حداقل٩/١۵ متر از توپ فاصله گرفته تا در جریان بازی قرار گیرد مگر اینکه بازیکنان:

١-    روی خط دروازه و بین تیرها عمودی بایستند.

٢-    زمانی که توپ ضربه زده شد و حرکت کرد در جریان بازی باشد.

٣-    یک ضربه آزاد غیر مستقیم که از داخل محوطه دروازه اعلام می گردد از روی خط موازی خط و نزدیک به محل خطا، زده شود.

 

ضربه آزاد خارج از محوطه جریمه:

١-    تمام بازیکنان حریف باید ٩/١۵متر از توپ فاصله بگیرند تا در جریان بازی قرار گیرد.

٢-    زمانی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد در جریان بازی قرار گرفته است.

٣-    ضربه آزاد ،از محلی که خطا اتفاق افتاده اجرا می شود.

 

تخلفات/تنبیهات

١-    زمانی که ضربه آزاد زده می شود،بازیکن حریف ،حرکت توپ را از فاصله غیر مجاز مسدود کند،ضربه تکرار می گردد.

٢-    زمانی که ضربه آزاد بوسیله تیم مدافع و از داخل محوطه جریمه خودش زده می شود توپ مستقیما در بازی قرار نگیرد ،ضربه تکرار می شود.

 

زدن ضربه آزاد بوسیله بازیکنی بجز دروازه بان:

١-    اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه برای بار دوم و جز با دستهایش با توپ بازی کند،یک ضربه آزادغیر مستقیم به نفع تیم مقابل ازمحل وقوع خطااعلام میگردد.

٢-    اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت زننده ضربه را قبل از تماس با بازیکن دیگر،عمدا با دست لمس کند،یک ضربه آزاد مستقیم و در صورتی که خطا در محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

زدن ضربه های آزاد بوسیله دروازه بان:

١-    اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت،دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر،برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند،یک ضربه آزاد غیر مستقیم بنفع تیم مقابل از محلی که خطا صورت گرفته اعلام می گردد.

٢-    اگر بعد از اینکه توپ توپ در بازی قرار گیرد دروازه بان توپ را عمدا با دست هایش لمس کند و قبل از تماس با بازیکن دیگر:

(الف):در صورتی که خطا خارج از محوطه جریمه دروازه باشد یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

(ب): در صورتی که خطا داخل محوطه جریمه دروازه باشد یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می شود.

 


← صفحه بعد